หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระพงษ์ คันธจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-0240780

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-2896622

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-1556366

นางรัตนา ผลรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 098-9561955

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 094-2896622

นายวีระพงษ์ คันธจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ มือถือ 099-0240780

นายพงศพล พรเจริญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 061-9994545

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ