สำนักงานปลัด

นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายศราวุธ นาคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพละชัย แสงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววราลักษณ์ ธานี

ผู้ช่วยบุคคล

นางสาวสิรินภา สีมาโลฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุรัสวดี จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางรุ่งตะวัน บุญชิต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวบรรณารัตน์ ดวงทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคารม พันธ์คำ

พนักงานขับรถยนต์

นายอัมพร วงษาหล้า

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชราภา กลมดี

ภารโรง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ