กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวีระพงษ์ คันธจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี คงเจริญ

ครู (คศ.1)

นางประยูร ทาศิริ

ครู (คศ.1)

นายธีระศักดิ์ สีมาโลฤทธิ์

ครู (คศ.1)

นางสาวอุสา กะการดี

ครู (คศ.1)

นางเทียมใจ บุญชิต

ครู (คศ.1)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกันติชา บุญชิต

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวจิราพร พูลเสมอ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมบูรณ์ สืบหาแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ