ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้ิงถิ่นดังกล่าวฯ แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 8,9,10 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย กรณีเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ