ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย กรณีเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้ิงถิ่นดังกล่าวฯ แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 9,10  วรรคท้าย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย กรณีเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ