ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่1 พ.ศ.2564

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  แก้ไขครั้งที่1 พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนั้น

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่5 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ