แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าง ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และนายกองค์ก่ารบริหารส่วนตำบลนาคายได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562 - 2565)4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ