แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ